De Fundamentele Grondslagen van de Bijbel

Alle schriftaanhalingen komen uit de Herziene Staten Vertaling (2010)

7 - De Eeuwige Zekerheid1. De gelovige wordt bewaard in de kracht Gods door het geloof tot de zaligheid
1 Petrus 1:5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

2. Niet het schaap is verantwoordelijk zichzelf te bewaren en te beschermen, maar de Herder is verantwoordelijk het schaap te bewaren en te beschermen.
De Herder is:
 • Psalm 23:1 De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
 • Johannes 10:11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
Wat geeft Christus Zijn schapen, en zullen zij ooit verloren gaan?:
 • Johannes 10:28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
 • Johannes 10:28-30 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn ╔Ún.
Bent u een van Gods schapen? Overdenk
Johannes 10:27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

3. Christus zal nooit een gelovige afwijzen die tot Hem komt:
Johannes 6:35-37 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

4. Niemand van de gelovigen zal verloren gaan:
Johannes 6:38-40 Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

5.
Romeinen 8:31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

6. Wie of wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Romeinen 8:35-39 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Absoluut niets!

7. De ware gelovige in Christus zal nooit:

1. verloren gaan
 • Johannes 10:28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
2. de dood zien
 • Johannes 8:51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid.
 • Johannes 11:26 en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?
3. veroordeeld worden
 • Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
 • Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.
4. uitgeworpen worden
 • Johannes 6:37 Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.

8. Is het voor een persoon mogelijk te WETEN dat hij gered is?
Zeker!
1 Johannes 5:11-13 En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.

9. Als een persoon echt gered is, dan ...

1. zal hij een verlangen hebben naar Gods Woord:
 • 1 Petrus 2:2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien,
2. zal hij Gods geboden houden:
 • 1 Johannes 2:3-4 En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.
3. zal hij houden van zijn broeders en zusters in Christus :
 • 1 Johannes 3:14 Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood.
 • 1 Johannes 4:7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
 • 1 Johannes 4:20 Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?
4. zal hij een rechtvaardig leven leiden en doen wat goed is :
 • 1 Johannes 2:29 Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.
 • 3 Johannes 11 Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goeddoet, is uit God; maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.
5. zal hij Christus belijden met zijn mond en lippen :
 • Romeinen 10:9-10 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

10. De genade van God leert ons NIET dat, vermits wij gered zijn en naar de hemel gaan, wij kunnen leven zoals het ons bevalt.
11. Zij die de naam van Christus noemen, doen wat?:
2 TimotheŘs 2:19 Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid.

12. De apostel Paulus twijfelde niet of hij wel naar de hemel zou gaan om met de Heer te zijn, en hij vreesde daarom niet de dag van zijn dood:
 • Filippenzen 1:21 Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.
 • Filippenzen 1:23 Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste,
 • 2 KorinthiŰrs 5:8 Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen.
 • 2 TimotheŘs 4:6-8 Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.

Eeuwige zekerheid (voor altijd veilig en beschermd zijn in Christus) is hoe God de gelovige ziet. God is zeker van Zichzelf en Zijn Woord. Hij is zeker van wat Hij heeft gedaan en wat Hij heeft gezegd. Verzekerdheid is de zekerheid die de gelovige bezit wanneer hij gehoorzaamt en vertrouwt op wat God heeft gezegd.


Deze Grondslagen zijn een bewerking van de Basic Doctrines of the Bible,
uitgegeven door: Middle Town Bible Church
Een persoonlijke studie met als doel de christelijke grondslagen van God's woord beter te begrijpen.