De Fundamentele Grondslagen van de Bijbel

Alle schriftaanhalingen komen uit de Herziene Staten Vertaling (2010)

6 - Redding1. Volgens
EfeziŽrs 2:8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;
en
Romeinen 6:23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.
is REDDING (of eeuwig leven) de GAVE van God.

De Heer Jezus Christus betaalde voor deze kostbare gave.
1 KorinthiŽrs 6:20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

Wij werden gered "door het dierbaar bloed van Christus"
1 Petrus 1:18-19 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam

"Want gij zijt duur gekocht" .
Noot : Redding is gratis maar zeker niet goedkoop!

2. Niet alle mensen ontvangen Gods gave van redding:
 • Johannes 1:11-12 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. †† Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven
 • Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
 • Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.
Volgens Johannes 3:16 zullen zij die Gods gave afwijzen verloren gaan.
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

3. Gods gave van redding werd voorzien en is genoegzaam voor alle mensen in de wereld.

"... dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker der wereld"
 • Johannes 1:29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!
 • Johannes 3:16-17 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
 • 1 TimotheŁs 2:3-6 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is ťťn God. Er is ook ťťn Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd
4. Zullen de meeste mensen Gods grote liefde beseffen en zullen zij graag Gods gave van eeuwig leven willen ontvangen?
Nee!
MattheŁs 7:13-14 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

5. Sommigen zeggen dat er verschillende wegen bestaan waar langs een mens tot God kan komen.
Maar dat wordt door de Schrift tegengesproken:
 • Johannes 14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
 • Johannes 10:9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
6. Er kan geen redding zijn, los van de Heer Jezus Christus:
"De Naam van Jezus Christus ...
 • Handelingen 4:10-12 laat het dan bij u allen en bij heel het volk IsraŽl bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
 • 1 Johannes 5:11-12 En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
7. Zij die naar de hemel gaan hebben enkel God te danken:
 • 1 Korinthie?rs 1:29 opdat geen vlees voor Hem zou roemen.
 • EfeziŽrs 2:8-9 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen
En zij die naar de hel gaan hebben dat enkel aan zichzelf te wijten:
 • Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
 • Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.
 • EzechiŽl 33:11 Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van IsraŽl?
8. De volgende dingen zullen een mens nooit redden:

1. Goede werken:
 • EfeziŽrs 2:9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
2. De wet houden (of dat betrachten):
 • Galaten 2:16 weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.
3. Werken of daden van rechtvaardigheid:
 • Titus 3:5 maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.
4. Onze eigen inspanningen:
 • EfeziŽrs 2:8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;


Redding is iets wat God heeft gedaan en doet. Het is Gods plan ons te bevrijden van zonde en van straf. Het is Gods plan ons te bevrijden van een leven zonder God tot een leven met God.


Deze Grondslagen zijn een bewerking van de Basic Doctrines of the Bible,
uitgegeven door: Middle Town Bible Church
Een persoonlijke studie met als doel de christelijke grondslagen van God's woord beter te begrijpen.