De Fundamentele Grondslagen van de Bijbel

Alle schriftaanhalingen komen uit de Herziene Staten Vertaling (2010)

11 - De Dienst en de Geestelijke Gaven1. Wat is de allerbelangrijkste gave, die ook elke gelovige bezit?
2. Wie beslist welke gaven een gelovige moet hebben?:
 • 1 Korinthiërs 12:11 Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.
 • 1 Korinthiërs 12:18 Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft.
3. Zijn er gelovigen die geen enkele gave hebben? Neen!
1 Korinthiërs 12:11 Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. Vele leden, één lichaam
zegt dat God gaven geeft "aan een ieder".

4. Welk woord geeft het juiste antwoord op alle gestelde vragen?
1 Korinthiërs 12:29-30 Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers?
Het antwoord is NEE.

Alle gelovigen zijn gedoopt door de Heilige Geest. Allen zijn daardoor geplaatst in het lichaam van Christus die de Gemeente is:
Korinthiërs 12:13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.

En daarom hebben alle gelovigen geestelijke gaven.

5. Volgens
1 Korinthiërs 13:8 De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.
zou de gave van talen (buitenlandse talen spreken) "OPHOUDEN".

6. Het was een persoon niet toegestaan in talen te spreken in de gemeente als er geen vertaler aanwezig was:
1 Korinthiërs 14:27-28 En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen.    Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God.

7. Volgens
 • 1 Korinthiërs 14:4-5 Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert, is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt.
 • 1 Korinthiërs 14:12 Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente.
 • 1 Korinthiërs 14:26 Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw.
is het Gods voornaamste verlangen, voor elke gelovige, dat alles gebeurt tot stichting van de gemeente.

Daarom moet de lokale gemeente één van de volgende zijn:
 1. Een evangelisch centrum (waar men zielen wint).
 2. Een charismatisch centrum waar mensen kunnen samenkomen en in tongen spreken en hun emoties kunnen uitdrukken.
 3. Een opleidingscentrum waar gelovigen kunnen opgebouwd worden in het Woord of God.
 4. Een opleidingscentrum waar gelovigen kunnen opgebouwd worden in Gods Woord
 5. Een openbare samenkomst voorpolitieke of sociale actie
8. Lees! Waarom genas Christus de verlamde man?:
Mattheüs 9:6 Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.

9. In het Nieuwe Testament genas God mensen niet altijd, bv. door mannen die een gave hadden om te genezen:

Timotheüs had maagklachten en menigvuldige zwakheden
1 Timotheüs 5:23 Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen.

Trofimus werd in Milete ziek achtergelaten
2 Timotheüs 4:20 Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten.

Epafrodítus was ziek
Filippenzen 2:25-27 Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, medearbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had, omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood, maar God heeft Zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben.

Paulus zelf leed aan een kwaal!
2 Korinthiërs 12:7-10 En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

10. God is in staat zieken te genezen
Mattheüs 19:26 Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

God hoort en beantwoordt ook gebeden, in over-eenstemming met Zijn eigen wil, voor zieken en lijdenden:
 • 1 Johannes 5:14-15 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.
 • Johannes 15:7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.
Maar God geeft Zijn kinderen niet altijd wat zij vragen. Zie het geval van Paulus:
 • 2 Korinthiërs 12:7-9 En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen
 • Romeinen 8:28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

11. ALLE of SOMMIGE gelovigen hebben de volgende gaven:
 1. ALLE gelovigen hebben de gave van eeuwig leven
  • Johannes 10:28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
  • 1 Johannes 5:11-12 En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
 2. SOMMIGE gelovigen hebben de gave van herderschap
  • Efeziërs 4:11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
 3. ALLE gelovigen hebben de gave van vergeving van zonden
  • Handelingen 10:43 Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam.
 4. ALLE gelovigen hebben de gave van vrede met God
  • Romeinen 5:1 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
 5. SOMMIGE gelovigen hebben de gave van leraarschap
  • 1 Korinthiërs 12:28-29 God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten?
 6. ALLE geloven hebben de gave van de Heilige Geest
  • Romeinen 5:5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
  • Romeinen 8:9 Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.

De Heilige Geest zet de gelovige op de juiste plaats in het Lichaam van Christus. Hij maakt ook gelovigen bekwaam om alles te doen en te zijn wat God voor hen heeft beschikt. De gelovige moet vertrouwen hebben in Gods werking, en daarmee vertroost zijn.


Deze Grondslagen zijn een bewerking van de Basic Doctrines of the Bible,
uitgegeven door: Middle Town Bible Church
Een persoonlijke studie met als doel de christelijke grondslagen van God's woord beter te begrijpen.