De Fundamentele Grondslagen van de Bijbel

Alle schriftaanhalingen komen uit de Herziene Staten Vertaling (2010)

10 - Opdrachten1. Het is de plicht en het voorrecht van elke gelovige om een getuige van Jezus Christus te zijn
  • Handelingen 1:8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
  • Jesaja 43:10-11 U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen Heiland.
door leven en woord.

2. Het evangelie moet verkondigd worden aan alle mensen en volken
  • Markus 16:15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.
  • Mattheüs 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
3. Wat is het goede nieuws (Evangelie) dat wij hebben?
1 Korinthiėrs 15:1-4 Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften

4. Onze boodschap aan een verloren en stervende wereld is niet "Christus onze Leraar", of "Christus ons Voorbeeld", maar wij prediken "CHRISTUS EN DIE GEKRUISIGD"
1 Korinthiėrs 2:2 want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.

5. Elke gelovige is een gezant van Christus:
2 Korinthie?rs 5:20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.

6. Veel mensen zullen denken dat de evangelieboodschap dwaasheid is:
  • 1 Korinthiėrs 1:18 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.
  • 1 Korinthiėrs 2:14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.
7. God wil dat wij altijd bereid zijn om de vragen van mensen te beantwoorden:
  • 1 Petrus 3:15 maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.
  • Kolossenzen 4:6 Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.
Leven wij op zo'n manier dat mensen ons vragen stellen?
Ons leven moet vragen opwerpen en onze lippen moeten antwoorden geven!

8. Sommigen denken: Als iemand gered werd en gedoopt, dan hebben wij onze taak volbracht, maar dat is onschriftuurlijk:
  • Mattheüs 28:19-20 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.
  • Kolossenzen 1:28 Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus.
Het stichten van gemeenten is Gods werkzaamheid onder mannen, vrouwen, jongens en meisjes, om hen tot een kennis te brengen van de Heer Jezus als hun Redder en Heer en om gelovigen samen te verenigen overeenkomstig Gods Woord, om een lokale gemeente te zijn in het gebied waarin zij leven.

Deze Grondslagen zijn een bewerking van de Basic Doctrines of the Bible,
uitgegeven door: Middle Town Bible Church
Een persoonlijke studie met als doel de christelijke grondslagen van God's woord beter te begrijpen.