De Fundamentele Grondslagen van de Bijbel

Alle schriftaanhalingen komen uit de Herziene Staten Vertaling (2010)

4 - Persoon en Werk van de Heilige Geest1. Handelingen 5:3 zegt:
Ananias loog tegen de Heilige Geest.

Handelingen 5:4 zegt:
Ananias loog tegen God.

Daarom wordt de Heilige Geest hier geïdentificeerd als God.

2.
Johannes 16:13-14: “... namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen”.

De Heer Jezus sprak in deze twee verzen van de Heilige Geest als een Persoon, niet als een “invloed”, niet als een “het”, niet als een “kracht”!

3.

1. De Heilige Geest geeft nieuwe geboorte en nieuw leven aan een persoon van het moment dat Hij Christus aanneemt als zijn Redder:
 • Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.
 • Titus 3:5 maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.
2. Door één Geest worden alle gelovigen gedoopt in het lichaam van Christus en worden leden van Christus’ Gemeente:
 • 1 Korinthiërs 12:13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.
3. De Heilige Geest woont in elke gelovige:
 • 2 Timotheüs 1:14 Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd is.
 • 1 Korinthiërs 6:19-20 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.
4. De Heilige Geest is het Zegel waardoor elke gelovige is verzegeld door God tot de dag van de verlossing:
 • Efeziërs 1:13-14 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.
 • Efeziërs 4:30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

4. Als een persoon de Heilige Geest niet heeft, dan is hij geen echte Christen (hij behoort dan Christus niet toe):
Romeinen 8:9 Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.

5. De Heilige Geest is de volmaakte Leraar van de gelovige:
 • Johannes 16:13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
 • 1 Johannes 2:20 Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles.
 • 1 Johannes 2:27 En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.
 • 1 Korinthiërs 2:9-14 Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

6. Het is het voorrecht en de plicht van alle geredden om constant vervuld te zijn met de Geest,zodat de vrucht van de Geest
Efeziërs 5:18 En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,

zal gezien worden,
Galaten 5:22-23 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.

met als resultaat dat Christus zal worden verheerlijkt
Johannes 16:14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

en de gelovige meer en meer Christus-gelijkend zal worden
2 Korinthiërs 3:18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.


Men moet zich voortdurend de Heilige Geest herinneren en op Hem rekenen voor hulp. Hij zal altijd de Heer Jezus verheerlijken en Gods Woord waarmaken. Hij zal altijd Gods Woord en Gods Zoon verheffen.


Deze Grondslagen zijn een bewerking van de Basic Doctrines of the Bible,
uitgegeven door: Middle Town Bible Church
Een persoonlijke studie met als doel de christelijke grondslagen van God's woord beter te begrijpen.