De Fundamentele Grondslagen van de Bijbel

Alle schriftaanhalingen komen uit de Herziene Staten Vertaling (2010)

2 - De Godheid1. Hoeveel Goden zijn er?
Er is enkel één God:
  • Deuteronomium 6:4 Luister, Israel! De HEERE, onze God, HEERE is één!
  • Jesaja 44:8 Is er ook een God behalve Mij?
... er is geen andere rotssteen:
Ik ken er geen?
Dit werd door de Here Jezus bevestigd:
Markus 12:28-29 En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één.

Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere

2. In het Nieuwe Testament worden 3 Personen onthuld en ieder wordt erkend als God:

1. de Vader:
  • Johannes 6:27 Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.
2. de Zoon:
  • Hebreeën 1:8 maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht.
3. de Heilige Geest:
  • Handelingen 5:3-4 En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.

3. Er is ÉÉN GOD, maar deze grote God bestaat in 3 PERSONEN. De namen van de 3 Personen van de Drie-eenheid staan bij elkaar:
Mattheüs 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

4. Welke Persoon wordt door Jezus Christus verheerlijkt?
  • Johannes 17:1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,
  • Johannes17:4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.
De Vader.

5. Welke Persoon wordt door de Heilige Geest verheerlijkt?
Johannes 16:13-14 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.
De Zoon.

God vertelt ons wie Hij is en wat Hij is in Zijn Woord, de Bijbel. Zonder de Bijbel kan een persoon God niet kennen of weten wie Hij is (Zijn heiligheid, Zijn liefde, Zijn genade, Zijn barmhartigheid, en Zijn wonderlijke bekwaamheid verloren zondaars te redden).


Deze Grondslagen zijn een bewerking van de Basic Doctrines of the Bible,
uitgegeven door: Middle Town Bible Church
Een persoonlijke studie met als doel de christelijke grondslagen van God's woord beter te begrijpen.