De Fundamentele Grondslagen van de Bijbel

Alle schriftaanhalingen komen uit de Herziene Staten Vertaling (2010)

17 - De Eeuwige Toestand1. Noem de twee opstandingen:
Johannes 5:28-29 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.
 1. de opstanding des levens
 2. de opstanding der verdoemenis"
Van welke opstanding zal U deel uitmaken?

2. De SadduceeŽn geloofden niet in de opstanding.
Maar Jezus stemde niet in met de SadduceeŽn:
MattheŁs 22:29-33 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God. Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel. En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei: Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden. En toen de menigte dit hoorde, stonden ze versteld van Zijn onderricht.

De apostel Paulus erkende de realiteit van de opstanding:
Handelingen 23:6-8 En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit SadduceeŽn en het andere uit FarizeeŽn, riep in de Raad: Mannenbroeders, ik ben een FarizeeŽr en zoon van een FarizeeŽr. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. En toen hij dat gezegd had, ontstond er onenigheid tussen de FarizeeŽn en de SadduceeŽn, en de menigte raakte verdeeld. De SadduceeŽn zeggen namelijk dat er geen opstanding is en geen engel of geest, maar de FarizeeŽn belijden het beide.

3. Als er geen lichamelijke opstanding van mensen bestaat, wat moeten we dan besluiten
 • 1 KorinthiŽrs 15:12-13 Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt.
 • 1 KorinthiŽrs 15:16 Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt.
4. Christus' lichamelijke opstanding garandeert de gelovige zijn lichamelijke opstanding uit de doden:
 • 1 KorinthiŽrs 15:20-23 Maar nu, Christus Ūs opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.
 • Johannes 14:19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven.
Wanneer een landman zijn "eerste vruchten" (eerstelingen) ontvangt weet hij dat er meer vruchten komen!
1 KorinthiŽrs 15:20 Maar nu, Christus Ūs opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.

5. Waarom dwaalden HymeneŁs en Filetus over de opstanding van de mens?:
2 TimotheŁs 2:17-18 En hun woord zal zich uitzaaien als kanker; onder hen bevinden zich HymeneŁs en Filetus. Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden, en breken het geloof van sommigen af.

6. De opstanding van de gelovigen zal plaatsgrijpen in de opname wanneer Christus wederkomt voor Zijn Gemeente
 • 1 KorinthiŽrs 15:51-52 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
 • 1 Thessalonicenzen 4:13-18 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.
De opstanding van het lichaam van de gelovige zal gemodelleerd worden naar het lichaam van Christus:
Filippenzen 3:20-21 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Welke 2 woorden beschrijven het opstandingslichaam van de gelovige?
1 KorinthiŽrs 15:53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.
 1. Onverderfelijkheid (niet onderhevig aan verval, ziekte, oud worden).
 2. Onsterfelijkheid (niet onderhevig aan de dood - zie Openbaring 21:4).
7. De apostel Paulus vreesde niet de dag van zijn dood:
 • 2 TimotheŁs 4:6-8 Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.
 • Filippenzen 1:23 Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste,
 • Filippenzen 1:21 Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.
8. De Heer Jezus beloofde de geredde boosdoener dat hij met Hem zou zijn in het paradijs.
Lukas 23:43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.
Wanneer zei Jezus dat dit zou plaatsvinden? "Heden"!

9. Wij hebben meer behagen uit het lichaam te wonen en bij de Heer in te wonen:
2 KorinthiŽrs 5:8 Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen.

10. Wat beloofde Christus hen die in Hem geloofden:
Johannes 11:25-26 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?

"Gelooft jij dat?" - Gelooft U dat?

11. De Here Jezus leerde dat mensen echt lijden in de Hades:
Lukas 16:23-24 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.

Het was voor de rijke man onmogelijk over te steken van de Hades (de strafplaats) naar "Abrahams boezem" (het paradijs):
Lukas 16:26 En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan.

12. Welke groep mensen zal voor God staan in het oordeel voor de Grote Witte Troon
Wat is de uiteindelijke bestemming van deze mensen?:
Openbaring 20:15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

13. De Heer Jezus Christus geloofde beslist in eeuwige bestraffing:
 • MattheŁs 25:41 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.
 • MattheŁs 25:46 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
14. Waar zullen ongelovigen de eeuwigheid doorbrengen?
 • Openbaring 20:15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
 • Openbaring 21:8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.
15. Wat moet een persoon doen om te ontsnappen aan de eeuwige strafplaats?:
 • Handelingen 16:30-31 en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.
 • Lukas 13:3 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.
 • Lukas13:5 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.
Hebt U dat gedaan?

16. Welke 2 dingen vertelt 2 Thessalonicenzen 1:8 ons over de geestelijke toestand van hen die de eeuwige straf ingaan:
Van welke twee dingen zullen zij voor eeuwig afgescheiden zijn:
2 Thessalonicenzen 1:9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht
 • weg van het aangezicht van de Heere,
 • en van de heerlijkheid van Zijn macht.
17. De Heer Jezus Christus geloofde in een letterlijke strafplaats, de hel, en daarom waarschuwde Hij mensen voor het gevaar ervan.
 • MattheŁs 23:15 Wee u, schriftgeleerden en FarizeeŽn, huichelaars, want u reist zee en land af om ťťn proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u.
 • MattheŁs 23:33 Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?
 • Marcus 9:42-48 En wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem zijn dat er een molensteen om zijn hals werd gedaan en hij in de zee geworpen werd. En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor u met ťťn oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.
18. Hierna de 5 dingen die niet gevonden worden in het eeuwige huis van de gelovige?
Openbaring 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

1. tranen
2. dood
3. rouw
4. geschreeuw
5. moeite

De Eeuwige Staat is de finale toestand van mensen, engelen en het universum die God heeft gemaakt. Alles zal op zijn juiste plaats gesteld worden, en op de juiste manier; het ene in de hemel, het andere in de hel, alles overeenkomstig Gods heiligheid en alles voor Gods heerlijkheid.


Deze Grondslagen zijn een bewerking van de Basic Doctrines of the Bible,
uitgegeven door: Middle Town Bible Church
Een persoonlijke studie met als doel de christelijke grondslagen van God's woord beter te begrijpen.