De Fundamentele Grondslagen van de Bijbel

Alle schriftaanhalingen komen uit de Herziene Staten Vertaling (2010)

9 - Afscheiding1. God maakte een onderscheid tussen de niet-geredden en de geredden:

NIET-GEREDDEN GEREDDEN VERZEN
1. dood leven Johannes 5:24
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.
2. reuk des doods, ten dode reuk des levens, ten leven 2 Korinthiėrs 2:16
voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam?
3. duisternis licht Johannes 8:12
Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
4. nacht dag 1 Thessalonicenzen 5:5
U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.
5. verloren gevonden Lukas 15:24
Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.
6. ongerechtigheid gerechtigheid 2 Korinthiėrs 6:14
Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?
7. ongelovige gelovige 2 Korinthiėrs 6:15
En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?
8. veroordeeld niet veroordeeld Johannes 3:18
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
9. verderve (verloren gaan) eeuwig leven Johannes 3:16
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
10. verloren behouden 1 Korinthiėrs 1:18
Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.
11. kinderen van de duivel kinderen van God 1 Johannes 3:10
Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.

2. God wil dat zij die gered zijn ANDERS LEVEN dan de manier waarop de niet-geredden leven:
 • Efeziėrs 4:17-20 Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen.
 • Efeziėrs 5:8 Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht
3. De gelovige is nog steeds IN de wereld
 • Johannes 17:11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.
 • Filippenzen 2:14-16 Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen.
maar niet VAN de wereld
Johannes 17:14-18 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
Deze wereld is NIET de gelovige zijn thuis
 • 1 Petrus 2:11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel.
 • Filippenzen 3:20 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,
De gelovige moet NIET verwachten goed behandeld te worden door de wereld
1 Johannes 3:13 Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat.

Waarom haat de wereld de gelovige?
Johannes 15:18-21 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft.

4. Hierna drie dingen die karakteristiek zijn voor de wereld, maar waaraan de gelovige geen deel mag hebben, omdat ze niet uit de Vader zijn maar uit de wereld:

de begeerlijkheid des vleses
de begeerlijkheid der ogen
de grootsheid des levens
1 Johannes 2:15-17

5. "Zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem"
Johannes 2:15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.

"Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld"
Jakobus 4:4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

6. De gelovige moet zichzelf onbesmet van de wereld bewaren
Jakobus 1:27 De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.

en hij zou deze wereld niet gelijkvormig mogen zijn
Romeinen 12:2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

7. Terwijl hij in de wereld is zou de gelovige moeten zijn:

1. Een getuige van Jezus Christus:
 • Handelingen 1:8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
2. Een gezant (ambassadeur):
 • 2 Korinthiėrs 5:20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.
3. Een prediker:
 • Markus 16:15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.
  Mattheüs 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
4. Een licht:
 • Mattheüs 5:16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
 • Filippenzen 2:15 opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld
5. Een "goeddoener":
 • Galaten 6:10 Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

8. Wil God dat wij ons verenigen met ongelovigen en met hen samenwerken (een gelijk span met hen vormen), of wil Hij dat wij ons van hen afscheiden?:

Geen ongelijk span met ongelovigen

2 Korinthiėrs 6:14-17 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen,

9. God beveelt de gelovige zich af te scheiden van mensen die valse leer (dwaling) geloven en uitdragen:

1. Heb een afkeer van dezen!:
 • 2 Timotheüs 3:5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.
2. Verwerp!:
 • Titus 3:10 Verwerp een ketters mens na een eerste en tweede terechtwijzing.
3. Ontvang hem niet!:
 • 2 Johannes 10 Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet.
4. Wijkt af van hen!:
 • Romeinen 16:17 En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af.
5. Die zij vervloekt!:
 • Galaten 1:8-9 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt

10. Gelovigen zouden zich nooit van elkaar mogen afscheiden, zelfs niet als iemand ongehoorzaam is aan het Woord of God
 • 2 Thessalonicenzen 2:15 Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief.
 • 2 Thessalonicenzen 3:6 En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft.
 • 2 Thessalonicenzen 3:14-15 Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord door middel van deze brief, maak hem als zodanig bekend en laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt. En beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder


Afscheiding (apart gezet door God en voor God) betekent dat ik Gods Woord moet gehoorzamen. God gaf ons beloften en regels over hoe bepaalde dingen te doen en hoe bepaalde dingen niet te doen. Wij leren door Gods Woord wanneer met anderen samen te werken en hoe met anderen samen te werken.
God vertelt ons wie Hij is en wat Hij is in Zijn Woord, de Bijbel. Zonder de Bijbel kan een persoon God niet kennen of weten wat Hij is (Zijn heiligheid, Zijn liefde, Zijn genade, Zijn barmhartigheid, en Zijn wonderlijke bekwaamheid verloren zondaars te redden).


Deze Grondslagen zijn een bewerking van de Basic Doctrines of the Bible,
uitgegeven door: Middle Town Bible Church
Een persoonlijke studie met als doel de christelijke grondslagen van God's woord beter te begrijpen.