De Fundamentele Grondslagen van de Bijbel

Alle schriftaanhalingen komen uit de Herziene Staten Vertaling (2010)

1 - De Heilige Schrift1. De Heer Jezus zei dat Gods Woord (de Bijbel) de waarheid is
Johannes 17:17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

2. De Heer Jezus zei ook dat de Schrift niet gebroken kan worden
Johannes 10:35 Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en de Schrift niet van kracht beroofd kan worden
en dat de Schriften moeten vervuld worden
Markus 14:49 Dagelijks was Ik bij u in de tempel onderwijs aan het geven en u hebt Mij niet gegrepen, maar dit gebeurt opdat de Schriften vervuld worden.

3. Wie bewoog de bijbelschrijvers (zoals Mozes, Jesaja, David, Lukas en Paulus) op zo’n manier dat de woorden die zij schreven accuraat waren, zonder vergissingen, zonder fouten en exact de woorden die God wilde dat zij die opschreven?
2 Petrus 1:21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Waarschuwing tegen de dwaalleraars
en vergelijk
2 Samuël 23:1-2 En dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, spreekt; de man die hoog is opgericht, spreekt, de gezalfde door de God van Jakob,en lieflijk in psalmen van Israël. De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, en Zijn woord is op mijn tong.
De Heilige Geest!

4. De Heere Jezus zei dat de Schrift vervuld moet worden
Lukas 24:44 En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.
Dat ook de minste zaak, in de Schrift geschreven, niet zal vergaan
Mattheüs 5:18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
Noot: In Gods Woord is alles geïnspireerd door God! Het is niet enkel de ruwe “gedachte” die geïnspireerd is!

5. Het Woord van God ...

... bestaat in eeuwigheid in de hemelen:
 • Psalm 119:89 Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel.
... is eeuwig:
 • Jesaja 40:8 Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.
 • Mattheüs 24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. Aansporing tot waakzaamheid
 • Psalm 138:2 Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis en Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot gemaakt.
... is Christus-gecentreerd (Christocentrisch):
 • Lukas 24:27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.
 • Lukas 24:44 En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.
... is Geïnspireerd (God-geademd) :
 • 2 Timotheüs 3:16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid
... is vanwege Gods ganse Naam groot gemaakt:
 • Psalm 138:2 Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis en Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot gemaakt.

6. We weten dat de boeken van de Bijbel geschreven werden door mensen, maar is de Bijbel slechts het woord van mensen, of is het meer dan dat? Wat deden de gelovigen in Thessalonika zodat Paulus zo dankbaar was?
1 Thessalonicenzen 2:13 Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.

Zij hebben het woord der prediking van Paulus ontvangen en aangenomen – echter niet als het woord van mensen maar zoals het waarlijk is als Gods Woord!

7. Psalm 138:2
Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis en Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot gemaakt.

Als wij als gelovigen erg zorgvuldig zijn met het eren van Gods Naam
Exodus 20:7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.

dan zullen we overeenkomstig ook zorgvuldig moeten zijn met de behandeling van Gods Woord.
2 Korinthiërs 4:2 Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God.

Wij zullen Gods Woord in geen enkel opzicht vervalsen.

8. Hoeveel van Gods Woord is volgens Timotheüs door God geïnspireerd (letterlijk “God- geademd”)?
2 Timotheüs 3:16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,

Al de Schrift!

Hoelang zal Gods Woord bestaan?
 1. Jesaja 40:8 Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.
 2. Psalm 119:89 Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel.
In eeuwigheid!

9. Hoe weten we dat Gods Woord waar is en dat God nooit Zijn beloften zal verbreken?
 1. Titus 1:2 in de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft. En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd Zijn Woord geopenbaard,
 2. Hebreeën 6:18 opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden.
Omdat God niet kan liegen.

10. Veel mensen geloven niet wat de Bijbel zegt, in het bijzonder met betrekking tot de grote wonderen die in de Bijbel gevonden worden. Maar de Heer Jezus Christus geloofde dat de volgende wonderen echt gebeurd zijn:

Schepping (Adam en Eva):
 • Mattheüs 19:4-5 En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn,
De Zondvloed (Noach):
 • Lukas 17:27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen.
Jona in het zeemonster:
 • Mattheüs 12:40-41 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!
Verwoesting van Sodom:
 • Mattheüs 11:23-24 En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar Ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u.

11. De apostel Petrus was vertrouwd met de geschriften van Paulus:
2 Petrus 3:15-16 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Petrus geloofde dat Paulus “wijsheid” was gegeven (vers 15) om zijn brieven te schrijven!

Vond Petrus alles wat Paulus schreef gemakkelijk te begrijpen (vers 16)? “Sommige dingen zijn zwaar om te verstaan”.

Beschouwde Petrus de geschriften van Paulus als Heilige Schrift (vers 16)? Hij stelde ze op één lijn met de andere Schriften.

12. Sommigen zeggen dat de dingen die Paulus schreef zijn eigen opinies waren, en daarom moeten we ons niet verplicht voelen de leringen van Paulus te geloven en te volgen, maar Paulus zei dat wat hij schreef “geboden des Heeren” zijn:
1 Korinthiërs 14:37 Als iemand denkt dat hij een profeet is of een geestelijk mens, laat hij dan erkennen dat wat ik u schrijf geboden van de Heere zijn

De Bijbel is Gods Woord. Wanneer een persoon zich tot God keert, en vertrouwt op wie Hij is en wat Hij heeft gezegd, dan begint die persoon zich te realiseren dat God bedoelt wat Hij heeft gezegd, en gezegd heeft wat Hij ook bedoelt.


Deze Grondslagen zijn een bewerking van de Basic Doctrines of the Bible,
uitgegeven door: Middle Town Bible Church
Een persoonlijke studie met als doel de christelijke grondslagen van God's woord beter te begrijpen.