De Fundamentele Grondslagen van de Bijbel

Alle schriftaanhalingen komen uit de Herziene Staten Vertaling (2010)

13 - De Verordeningen1. Volgende verzen gaan over de doop:
"Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig [= gered] worden".
Marcus 16:16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

"... in de dagen van Noach, toen de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.
Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt".
1 Petrus 3:20-21 namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige - dat is acht - mensen behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,

"En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden.
Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

"En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!
Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen".
Handelingen 2:40-41 En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

Geloof en doop - beide onafscheidelijk verbonden - zijn noodzakelijk voor redding.

2. Wat is noodzakelijk voordat een persoon kan gedoopt worden?
Handelingen 8:36-37 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Wat zegt dit over "kinderdoop"? Een baby kan niet geloven en kan dus niet gedoopt worden.

3. Is er iets fout in het geval van een persoon die beweert een gelovige te zijn maar die niet gehoorzaam is aan Gods bevel zich te laten dopen?:
1 Johannes 2:3-4 En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.

4. De Heer Jezus Christus stelde het "Avondmaal des Heren" in:
 • MattheŁs 26:26-28 En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
 • 1 KorinthiŽrs 11:20 Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het Avondmaal van de Heere.
 • 1 KorinthiŽrs 11:23-27 Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere.
5. Het brood is een symbolische voorstelling van Jezus' lichaam.
 • MattheŁs 26:26-28 En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
 • 1 KorinthiŽrs 10:16b Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus?
 • 1 KorinthiŽrs 11:24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.
De wijn is een symbolische voorstelling van Jezus bloed, en tevens het bloed van het Nieuwe Verbond (of: Nieuwe Testament).
6. Als we het Avondmaal nuttigen, wat doen we dan?:
1 KorinthiŽrs 11:24-25 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.
 1. Christus offeren.
 2. Eten van het werkelijke lichaam en bloed van de Redder.
 3. Gedenken wij Christus en wat Hij heeft gedaan voor ons aan het kruis.
 4. Heiligen wij onszelf door het eten van het brood en het drinken van de wijn.
7. Wanneer we het Avondmaal vieren moeten wij terugdenken aan welke historische gebeurtenis:
1 KorinthiŽrs 11:26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.

Naar welke andere grote gebeurtenis moeten wij volgens ditzelfde vers uitkijken?:
Zijn komst!

8. Ziehier alle schriftplaatsen met de term "de Dag des Heeren":
Wat wordt volgens deze verzen, in de Schrift bedoeld met de term "de Dag des Heren"?
 1. 1. de zondag
 2. 2. de sabbatdag
 3. 3. de alom bekende, vreselijke "dag van JaHWeH" (SV: de dag des HEEREN): de tijd van de eindgerichten.

Gelovigen moeten gedoopt worden, als een getuigenis van hun nieuwe leven in Christus. Ook moeten gelovigen samen het Avondmaal vieren, als een getuigenis dat Jezus de Redder en Heer is van hun nieuwe leven. De dag waarop het Avondmaal gevierd kan worden is niet van belang: alhoewel er een vroeg gebruik vermeld staat (Handelingen 20:7) om dat te doen op de opstandingsdag - onze zondag - is ons dat niet verordend.


Deze Grondslagen zijn een bewerking van de Basic Doctrines of the Bible,
uitgegeven door: Middle Town Bible Church
Een persoonlijke studie met als doel de christelijke grondslagen van God's woord beter te begrijpen.