De Fundamentele Grondslagen van de Bijbel

Alle schriftaanhalingen komen uit de Herziene Staten Vertaling (2010)

3 - Persoon en Werk van ChristusA. Hier onder is onderstreept het enige feit over "het Woord" dat we niet leren in:
Johannes 1:1-3 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

A. Hij is eeuwig.
B. Hij is de Schepper van alle dingen.
C. Hij werd mens.
D. Hij is God.

Welk vers in Johannes hoofdstuk 1 leert ons dit feit echter wèl?
Johannes 1:14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

2. Toen Jezus een mens werd, was Hij nog steeds God:
 • Johannes 5:18 Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijkmaakte.
 • Johannes 10:30 Ik en de Vader zijn …ťn.
 • Johannes 14:8-9 Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?
3. Er is een vers in Lukas hoofdstuk 1, en een vers in Mattheüs hoofdstuk 1, waarin duidelijk staat dat Jezus Christus geboren werd uit een maagd en dat Jozef niet zijn echte vader was:
 • MattheŁs 1:18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.
 • Lukas 1:35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
4. Waarom kwam de Heer Jezus in de wereld?
Om te redden wie verloren was,
Lukas 19:10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

de wereld te behouden
Johannes 3:17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

om zondaars te redden.
1 Timotheüs 1:15 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.

5. Sommigen zeggen dat de apostel Paulus niet geloofde dat Christus echt GOD was, maar zie:
ď... de grote God en onze Zaligmaker Jezus ChristusĒ.
Titus 2:13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

ďWant door Hem zijn alle dingen geschapen, ... alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapenĒ.
Kolossenzen 1:16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

ďHet is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zouĒ.
Kolossenzen 1:19 Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou,

ďWant in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijkĒ.
Kolossenzen 2:9 Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.

ďGod is geopenbaard in het vleesĒ.
1 Timotheüs 3:16 En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

6. De plaatsvervangende dood van de Heer Jezus Christus wordt duidelijk geleerd door de Bijbel heen. Zijn dood in onze plaats wordt beschreven als volgt:

1. Christus stierf voor onze zonden:
 • 1 KorinthiŽrs 15:3 Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften,
2. Christus stierf voor de goddelozen:
 • Romeinen 5:6 Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven.
3. Christus werd zonde gemaakt voor ons:
 • 2 Korinthiërs 5:21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
4. Christus droeg onze zonden in Zijn eigen lichaam op het hout:
 • 1 Petrus 2:24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.
5. Christus stierf eenmaal voor onze zonden:
 • 1 Petrus 3:18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
6. Christus stortte Zijn bloed voor de vergeving van onze zonden:
 • MattheŁs 26:28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
7. Christus werd verwond voor onze overtredingen:
 • Jesaja 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
8. Christus werd overgeleverd voor onze zonden:
 • Romeinen 4:25 Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.
9. Christus droeg de zonden van velen:
 • Jesaja 53:12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
10. Christus gaf Zichzelf voor onze zonden:
 • Galaten 1:4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.
11. Christus werd eens geofferd om de zonden van velen te dragen:
 • HebreeŽn 9:28 zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.
12. Christus stierf voor ons:
 • Romeinen 5:8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

7. Jezus stierf eenmaal op het kruis
 • Romeinen 6:10 Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God.
 • HebreeŽn 9:28 zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.
 • HebreeŽn 10:12 maar deze Priester is, nadat Hij ťťn slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.
Het is niet nodig dat Jezus ooit nog eens sterft
 • Romeinen 6:9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem.
 • Openbaring 1:18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.
Het werk dat Hij kwam doen heeft Hij volledig afgemaakt
Johannes 19:30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

8. Het offer van Christus was een VOLMAAKT OFFER!
De Heer Jezus Christus was absoluut ZONDER ZONDE:

1. Christus kende geen zonde:
 • 2 KorinthiŽrs 5:21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
2. Christus deed geen zonde:
 • 1 Petrus 2:22 Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is
3. Christus was zonder zonde:
 • HebreeŽn 4:15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.
4. Christus was de Rechtvaardige:
 • MattheŁs 27:24 Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige. U moet maar zien.
 • 1 Petrus 3:18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
5. Christus was onschuldig:
 • MattheŁs 27:4 en zei: Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien.
6. Christus was heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van zondaars:
 • HebreeŽn 7:26 Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven.
7. Christus was als een lam, onbestraffelijk en onbevlekt:
 • 1 Petrus 1:18-19 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

9. Voor wiens zonden werd het Lam van God geofferd op het kruis van Golgotha?
Voor de zonden van de hele wereld.
 • Johannes 1:29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!
 • 1 Johannes 2:2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.
Voor wie stierf Christus?
Voor allen.
 • HebreeŽn 2:9 maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.
 • Jesaja 53:6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
Wat verlangt God?
Dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.
1 Timotheüs 2:4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

Tot wie is de evangelie-uitnodiging uitgebreid?:

ďDe gehele wereldĒ
Markus 16:15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

ďeen iederĒ
Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

ďdie dorst heeftĒ
Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.

10. Lees!
 • Johannes 3:16-18 ďWant alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van GodĒ
 • Johannes 3:36 ďDie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hemĒ.
De FOUTE verklaring hierna is doorstreept:

o ē Veel mensen zullen naar de hel gaan omdat God niet van hen hield en daarom Christus niet voor hun zonden stierf.
o ē Veel mensen zullen naar de hel gaan omdat zij Gods enige oplossing afwezen voor hun verloren toestand. Zij weigerden Gods remedie.

11. Om gered te worden moet een persoon niet enkel geloven dat Jezus stierf voor zijn zonden, maar wat anders moet hij nog geloven?
Romeinen 10:9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

Wij dienen een levende Redder, geen dode Redder
Openbaring 1:18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.

De Heer Jezus is vandaag in de hemel, in de hoogste hemel
 • Handelingen 1:9-10 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding,
 • HebreeŽn 1:3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.
 • HebreeŽn 9:24 Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons
12. Hierna 7 dingen die waar zouden geweest zijn indien Christus niet was opgestaan uit de doden:
1 Korinthiërs 15:14-19 En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen.

 1. Onze prediking is dan ijdel
 2. Ons geloof is dan ijdel
 3. De doden worden dan niet opgewekt
 4. Ons geloof is dan tevergeefs
 5. Wij zijn dan nog in onze zonden
 6. Wij zijn dan nog verloren
 7. Wij zouden dan de ellendigste van alle mensen zijn

13. De bediening van onze Redder voor de gelovigen van vandaag

1. Hij is mijn Hogepriester:
 • HebreeŽn 4:14-16 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
 • HebreeŽn 10:21-22 en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.
2. Hij is mijn Middelaar:
 • HebreeŽn 7:25 Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
 • Romeinen 8:34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
3. Hij is mijn Voorspraak (Advocaat):
 • 1 Johannes 2:1-2 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

Als ik niet geloof dat de Heer Jezus Christus stierf en opnieuw levend werd voor mij, kan ik niet gered worden. Er is geen ander persoon die mij kan redden. Er is geen andere manier om gered te worden en God te kennen dan door de Heer Jezus Christus.


Deze Grondslagen zijn een bewerking van de Basic Doctrines of the Bible,
uitgegeven door: Middle Town Bible Church
Een persoonlijke studie met als doel de christelijke grondslagen van God's woord beter te begrijpen.